Definície pojmov


EŠIF

Európske štrukturálne a investičné fondy. Ide o Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF). V programovom období 2014-2020 sa prostredníctvom uvedených fondov na Slovensku spolufinancuje:

  • desať operačných programov riadených rôznymi ministerstvami (koordinované Centrálnym koordinačným orgánom)
  • Program rozvoja vidieka (PRV) riadený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Portál ProfiStat neobsahuje údaje o PRV 2014-2020, keďže údaje tohto programu nie sú sprístupnené vo forme automaticky spracovateľných otvorených dát.

Čerpaná suma

Suma certifikovaného čerpania znížená o vratky a sumy nezrovnalostí s pohľadávkami na vymáhanie.

Dashboard

Nakonfigurovaná obrazovka s prehľadným grafickým zobrazením viacerých sledovaných zostáv (widgetov) s jednotlivými indikátormi.

Hodnota V4M

Hodnota V4M (Value for Money) vyjadruje pomer vynaložených finančných prostriedkov z verejných zdrojov na jednotku dosiahnutého výstupu projektu kvantifikovanú na základe merateľného ukazovateľa projektu (napr. EUR/km novovybudovanej cesty, EUR/na vyškoleného nezamestnaného a pod.). Za verejné zdroje sú považované zdroje EÚ a štátneho rozpočtu SR, ktoré spolu tvoria príspevok na realizáciu projektu.

Hodnota V4M benchmark

Hodnota V4M benchmark vyjadruje referenčnú úroveň dosiahnutej hodnoty V4M sledovaného ukazovateľa v rámci skupiny všetkých ukončených projektov spadajúcich do rovnakej výzvy. Porovnaním hodnoty V4M konkrétneho projektu s referenčnou hodnotou V4M benchmark je možné orientačne určiť, či je konkrétny projekt nákladovo nadhodnotený alebo podhodnotený v porovnaní s tematicky príbuznými projektmi.

Index bonity

Index bonity vyjadruje zhodnotenie subjektu na základe verejne dostupných údajov o jeho hospodárení. Subjekt môže nadobúdať nasledovné hodnoty: A+++ (excelentný), A++ (výborný nadpriemer), A+ (výborný), A (veľmi dobrý), B (lepší priemer), C (priemer), D (slabší podpriemer), E (hlboký podpriemer), Fx (nevyhovujúci), N (nezistený).

Index prijímateľa

Index prijímateľa vyjadruje úspešnosť subjektu ako realizátora projektov spolufinancovaných z verejných zdrojov. Hodnota 10 predstavuje najvyššiu možnú úspešnosť a hodnota 0 predstavuje  najnižšiu možnú úspešnosť subjektu ako realizátora úspešne ukončených projektov. Písmeno za číselnou hodnotou indexu vyjadruje, veľkostnú kategóriu subjektu z hľadiska počtu doteraz realizovaných projektov spolufinancovaných z verejných zdrojov (A = viac ako 15 projektov, B = 6 až 14 projektov, C = najviac 5 projektov). Do výpočtu indexu vstupujú dostupné údaje o riadne alebo mimoriadne ukončených projektoch. V prípade absentujúcich vstupov nenadobúda subjekt žiadnu hodnotu.

Index žiadateľa

Index žiadateľa vyjadruje úspešnosť subjektu pri uchádzaní sa o príspevky z verejných zdrojov na realizáciu svojich projektov. Hodnota 10 predstavuje najvyššiu možnú úspešnosť a hodnota 0 predstavuje  najnižšiu možnú úspešnosť subjektu ako žiadateľa. Písmeno za číselnou hodnotou indexu vyjadruje, veľkostnú kategóriu subjektu z hľadiska počtu doteraz predložených žiadostí o príspevok (A = viac ako 15 žiadostí, B = 6 až 14 žiadostí, C = najviac 5 žiadostí). Do výpočtu indexu vstupujú dostupné údaje o žiadostiach, pri ktorých už bolo vydané rozhodnutie o schválení, resp. zamietnutí. V prípade absentujúcich vstupov nenadobúda subjekt žiadnu hodnotu.

Nezrovnalosť

Akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu Únie zaťažením rozpočtu Únie neoprávnenou výdavkovou položkou.

Potvrdená nezrovnalosť

Nezrovnalosť, ktorá má v zdrojovom systéme (ITMS) jeden z nasledovných stavov: Bez finančného dopadu, Nehospodárne vymáhanie, Nezrovnalosť bez finančného dopadu ukončená, Vymáhanie nezrovnalosti, Nedobytná.

Schválená suma

Suma rozpočtov schválených žiadostí o NFP a iných žiadostí o príspevok.

Zazmluvnená suma

Suma rozpočtov zazmluvnených projektov znížená o nedočerpanú (nevyužitú) zostatkovú sumu riadne aj mimoriadne ukončených projektov.

Zdroje financovania

Informácia o tom, aké zdroje financovania zobrazená suma zahŕňa. Ide napr. o zdroje EÚ, zdroje štátneho rozpočtu, vlastné zdroje prijímateľa, prípadne ďalšie zdroje.

Widget

Tematicky ucelená preddefinovaná alebo nakonfigurovaná zostava údajov v prehľadnom grafickom, prípadne aj tabuľkovom zobrazení. Widget môže byť samostatný alebo môže byť súčasťou dashboardu.

Žiadaná suma

Suma rozpočtov prijatých žiadostí o NFP a iných žiadostí o príspevok.


PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.