Všeobecné podmienky používania produktu ProfiStat

Terms of Use

 

Tieto všeobecné podmienky používania sú platné od 24.5.2018.

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli používať náš produkt ProfiStat. Prečítajte si prosím tieto všeobecné podmienky používania, pretože náš vzťah s Vami pri používaní produktu ProfiStat sa nimi bezvýhradne riadi (ďalej ako „Všeobecné podmienky používania“). Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte nemôžete produkt ProfiStat používať.

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné podmienky sa týkajú používania služby ProfiStat – modernej služby určenej k prehľadnému prezeraniu dát o čerpaní prostriedkov z verejných zdrojov za využitia pokročilých analytických nástrojov, vizualizácii, reportov a ukazovateľov dôveryhodnosti subjektov. Služba zahŕňa akékoľvek časti služby ProfiStat vrátane webovej aplikácie (ďalej len „Služba“).
  2. MC support s.r.o. poskytuje Službu prostredníctvom portálu, resp. webových stránok, ktorých je poskytovateľom, a ktoré sú prevádzkované na internetovej doméne profistat.sk (ďalej ako „Portál“). Portál zahŕňa všetky a akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránok, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na vyššie uvedenej doméne, vrátane Služby poskytovanej prostredníctvom Portálu.
  3. Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu a Služby sme my - spoločnosť MC support s.r.o., so sídlom Šafárikova 2836/3, 917 08 Trnava, IČO: 47 179 503, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl.č.31797/T, založená v Slovenskej republike, Európskej únií (ďalej len „MC SUPPORT“).
  4. Súčasťou Všeobecných podmienok používania sú aj Podmienky ochrany súkromia a iné dodatočné podmienky kedykoľvek zverejnené MC SUPPORTom počas prevádzky Portálu a Služby ako odkaz v týchto Všeobecných podmienkach používania alebo iným spôsobom.
  5. Akceptovaním týchto Všeobecných podmienok používania a používaním Portálu (každým prihlásením sa do a použitím Portálu) súhlasíte s podmienkami, ktoré sú v nich obsiahnuté.
  6. Potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania potvrdzujete a zaručujete sa, že ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s MC SUPPORTom uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania. Ak používate Portál, vrátane Služby ,ako zástupca inej osoby potom potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania potvrdzujete a zaručujete sa, že ste platne a účinne oprávnení takúto osobu zastupovať. Ak potvrdzujete tieto Všeobecné podmienky používania za spoločnosť, alebo inú právnickú osobu, potvrdzujete a zaručujete sa, že ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s MC SUPPORT platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania. Pokiaľ nie ste podľa krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie plnoletý alebo oprávnený s MC SUPPORT uzavrieť zmluvu na základe týchto Všeobecných podmienok používania bez súhlasu zástupcu potom potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania potvrdzujete a zaručujete sa, že máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie Portálu, vrátane Služby, a potvrdenie a akceptovanie týchto Všeobecných podmienok používania. Zároveň potvrdzujete a zaručujete sa, že ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Všeobecných podmienkach používania.
  7. Tieto Všeobecné podmienky používania platia pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa Portál a/alebo Služby bez ohľadu na to aký druh prístupu k Službe si zakúpil.
  8. Sme oprávnení tieto Všeobecné podmienky používania kedykoľvek meniť alebo upravovať. Takto zmenené Všeobecné podmienky používania budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na Portáli a používaním Portálu (každým prihlásením sa do a použitím Portálu) vyjadrujete súhlas s týmito novými Všeobecnými podmienkami používania. Ste povinní sa s novými Všeobecných podmienok používania pred ďalším používaním Portálu oboznámiť.
  9. Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek podmienkami uvedenými v týchto Všeobecných podmienkach používania, potom Portál a Službu nie ste oprávnení používať a mali by ste ukončiť používanie Portálu a Služby. Váš prístup k Portálu a Službe môže byť v takej situácii zamedzený. Ak ste nespokojný s akúkoľvek časťou Služby alebo jej funkcionalitou alebo so službami MC SUPPORT potom jediným spôsobom vyjadrenia nesúhlasu je prestať Službu používať.
  10. Ustanovenia týchto Všeobecných podmienok používania sa v primeranom rozsahu použijú aj pri používaní nami vytvorených programov a aplikácii v rámci Služby na akýchkoľvek zariadeniach kedykoľvek v budúcnosti.
 2. Podmienky používania Portálu a Služby
  1. MC SUPPORT umožňuje svojim užívateľom prostredníctvom Služby prezerať si a exportovať rôzne súbory dát o čerpaní prostriedkov z verejných zdrojov, pričom tieto dáta je možné v Službe aj analyzovať prostredníctvom pokročilých analytických nástrojov, vizualizácií, reportov a ukazovateľov dôveryhodnosti subjektov.
  2. Služba je určená pre osoby staršie ako 16 rokov a na jej použitie na obchodnú a podnikateľskú činnosť užívateľa.
  3. Vstupné dáta a informácie spracované a sprístupnené užívateľom v Službe pochádzajú predovšetkým z údajov zverejňovaných orgánmi verejnej moci, ako napríklad itms2014.skcrz.gov.sk, pričom údaje pre ukazovatele dôveryhodnosti subjektov a ich bonity sú užívateľovi sprístupnené z indexu podnikateľa (www.indexpodnikatela.sk). Vzhľadom na skutočnosť, že MC SUPPORT nedokáže ovplyvniť správnosť, úplnosť a aktuálnosť vstupných dát, z ktorých vychádza obsah zobrazovaný užívateľom Služby, nemôže ani zodpovedať za správnosť, úplnosť a aktuálnosť zobrazovaného obsahu. Všetky údaje z verejne dostupných zdrojov si máte možnosť overiť aj priamo u orgánu, ktorý tieto informácie zverejňuje, pričom aktuálnosť niektorých informácii môžu ovplyvniť aj neverejné informácie. Z uvedených dôvodov odporúčame pri prijímaní podnikateľských rozhodnutí overiť si správnosť a aktuálnosť informácii aj priamo u zodpovedných osôb.
  4. K sprístupneniu Služby je nutné vytvoriť si užívateľský účet a uhradiť poplatok za sprístupnenie Služby v zmysle zverejneného cenníka. MC SUPPORT si vyhradzuje právo určiť podmienky zaplatenia poplatku.
  5. MC SUPPORT je oprávnený kedykoľvek v priebehu fungovania Služby upraviť v cenníku výšku poplatku za sprístupnenie Služby, čas na ktorý sa Službu užívateľovi sprístupní, funkcionality Služby, ktoré užívateľovi sprístupní a rovnako aj počet osôb, ktoré budú oprávnené do Služby vstupovať prostredníctvom jedného užívateľského účtu.
  6. Doba na ktorú bude Služba užívateľovi sprístupnená, počet osôb oprávnených využívať Službu prostredníctvom jedného užívateľského účtu a sprístupnené funkcionality Služby sú závislé od druhu prístupu do Služby, ktorý si zakúpite. Popis zakupovanej služby obsahujúcu údaje o dobe prístupu, množstve osôb, ktoré môžu Službu užívať a prístupné funkcionality Služby sú popísané vo zverejnenom cenníku.
  7. Smiete používať Službu spôsobom, že na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb budete umiestňovať odkazy na niektoré časti Služby pokiaľ sú tieto webové stránky prevádzkované na nekomerčné účely alebo za účelom pridávania noviniek. V prípade zverejnenia odkazu na akúkoľvek časť Služby obsahujúceho akékoľvek údaje zo Služby ste povinný uviesť, že zdrojom údajov, resp. odkazu na údaje, je naša služba ProfiStat. MC SUPPORT môže kedykoľvek obmedziť alebo vylúčiť možnosť alebo množstvo pridávaných odkazov na Vašich webových stránkach alebo stránkach tretích osôb. Zároveň Vás upozorňujeme, že vzhľadom na skutočnosť, že Služba je určená na užívanie predovšetkým užívateľom so zakúpeným prístupom k Službe, budú odkazy na časti Služby určené len pre užívateľov so zaplateným prístupom k Službe presmerované na úvodnú stránku Služby.
  8. Ako užívateľ Portálu a/alebo Služby sa zaväzujete
   1. nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Služby akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie Služby alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;
   2. žiadnym spôsobom nezverejňovať a neposkytovať obsah Služby osobám, ktoré nemajú zakúpený prístup k Službe;
   3. neumožniť tretím osobám prístup do Služby prostredníctvom Vášho účtu, ak Vám takéto oprávnenie nevyplýva zo zakúpeného prístupu k Službe;
   4. nevstupovať a ani sa nesnažiť o vstúpenie do funkcionalít Služby, ak Vám prístup k daným funkcionalitám Služby nevyplýva zo zakúpeného prístupu k Službe;
   5. používať Službu výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto Všeobecnými podmienkami používania a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
   6. ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne Službu alebo jej časť tretím osobám bez súhlasu MC SUPPORT (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Služby akokoľvek nezaťažiť.
  9. Ako užívateľ Portálu a/alebo Služby nesmiete
   1. zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim MC SUPPORT alebo iným užívateľom Služby pre akýkoľvek účel;
   2. používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu Služby, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo so súhlasom MC SUPPORT s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;
   3. zahlcovať a preťažovať servery a technickú infraštruktúru, na ktorých je Služba prevádzkovaná;
   4. neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre Služby alebo iným systémom MC SUPPORT alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku Služby, znižuje jej kvalitu alebo narušuje jej funkcionalitu.
  10. Portál, vrátane Služby, smiete používať len spôsobom, ktorý sme na ich používanie vytvorili, a len v rozhraní a za použitia programov, ktoré na ich použitie poskytujeme. Nevstupujte do Portálu a Služby inak ako prostredníctvom nami určených programov a rozhraní.
  11. Používanie Portálu, vrátane Služby, nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Portálu či Služby, ktoré by odporovalo týmto Všeobecným podmienkam používania alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania Portálu alebo Služby. V prípadoch kedy Vám bude zrušený prístup k Portálu alebo Službe sme oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami poskytnutý alebo nahratý obsah.
  12. V súvislosti s používaním Portálu alebo Služby Vám môžeme zasielať oznámenia služieb, správcovské správy a iné informácie. Zasielanie niektorých týchto správ môžete zrušiť.
  13. V prípadoch, keď Portál alebo Služba vyžaduje alebo zahŕňa softvér k stiahnutiu (napr. aplikácie pre mobilné zariadenia a tablety), môže sa tento softvér po sprístupnení novej verzie alebo funkcie vo vašom zariadení automaticky aktualizovať. Sťahovanie softvéru a jeho aktualizácia (manuálna či automatická) môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb (napr. Apple AppStore, Google Play) a tieto podmienky sa na takéto prípady nevzťahujú.
  14. Technickým predpokladom poskytnutia Portálu a Služby a všetkých funkčnosti portálu je funkčné pripojenie na internet prostredníctvom internetového prehliadača.
  15. Pri používaní Portálu môžete prísť do styku s obsahom pridaným tretími stranami, inými ako MC SUPPORT. MC SUPPORT nie je v žiadnom prípade zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť, úplnosť alebo bezpečnosť obsahu pridaného do Portláu tretími stranami. Súhlasíte s tým, že nie ste oprávnený a ani si nebudete voči MC SUPPORT uplatňovať akékoľvek nároky a odškodnenie v súvislosti s takýmto obsahom pridaným tretími stranami.
  16. Akékoľvek reštrikcie uvedené v tomto článku Všeobecných podmienok používania platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie Portálu alebo Služby výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.
  17. V súvislosti s používaním Portálu môžeme do jednotlivých častí Portálu umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako užívateľ Portálu dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach Portálu.
  18. Portál môže využívať aj iné služby tretích strán, napr. Google Maps/Earth mapovacie služby. Používanie týchto služieb môže môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.
  19. Portál môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory. MC SUPPORT nekontroluje obsah týchto webových stránok a súborov a nie je v žiadnom prípade zodpovedný za ich obsah, služby a materiály na týchto webových stránkach.
 3. Práva k Portálu, Službe a obsahu
  1. Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Portálu, vrátane Služby, a akejkoľvek ich časti, obsahu, na nich použitých ochranných známkach a logách je výlučne MC SUPPORT.
  2. Akceptovaním týchto Všeobecných podmienok používania a používaním Portálu alebo Služby nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Portálu či Službe (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Portálu a Služby, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Služby, Službu alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.). Portál a Služba a všetky ich súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Portálu alebo Služby inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania vyžaduje písomný súhlas MC SUPPORT. Nie ste oprávnený bez súhlasu MC SUPPORT používať značky a logo MC SUPPORT ani používať iné grafické prvky Portálu či Služby.
  3. Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód Služby a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jej funkcionalít. Služba nie je poskytovaná pod niektorou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).
  4. V prípade ak Portál v budúcnosti umožní pridávanie obsahu jeho užívateľmi
   1. zodpovedáte za akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu poskytnete; najmä, že k takémuto obsahu máte právo, ktoré Vás oprávňuje takýto obsah do Portálu nahrať a poskytnúť. Všetky Vaše práva k takémuto obsahu zostávajú zachované (vrátane práv duševného vlastníctva);
   2. máme právo podľa vlastného uváženia preskúmať akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu pridáte;
   3. nahratím alebo uložením akéhokoľvek obsahu do Portálu udeľujete MC SUPPORT nevýhradnú, bezodplatnú, časovo, geograficky a vecne neobmedzenú licenciu na použitie takéhoto obsahu akýmkoľvek povoleným spôsobom. Súhlasíte, že MC SUPPORT je oprávnený v rozsahu podľa predchádzajúcej vety licenciu postúpiť na tretiu osobu ako aj udeliť sublicenciu v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.
  5. Pokiaľ ste zistili, že akýkoľvek obsah Portálu porušuje Vaše vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva osoby, ktorú ste oprávnený zastupovať, môžete túto skutočnosť oznámiť MC SUPPORT a žiadať MC SUPPORT o odstránenie takéhoto obsahu z Portálu. MC SUPPORT nie je povinný takejto žiadosti vyhovieť ak
   1. nepredložíte všetky identifikačné údaje Vás alebo vlastníka alebo držiteľa práv k obsahu, ktorého zastupujete, vrátane kontaktných údajov;
   2. dostatočne vierohodne nepreukážete, že Vy alebo osoba, ktorú zastupujete, je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom práv k obsahu;
   3. dostatočne presne neidentifikujete obsah, ktorý porušuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú zastupujete, a ktorý žiadate odstrániť alebo k nemu žiadate obmedziť prístup;
   4. nepredložíte Vami podpísané vyhlásenie, že podľa Vášho najlepšieho vedomia obsah, ktorý žiadate stiahnuť alebo obmedziť porušuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú zastupujete a že nahradíte MC SUPPORT akúkoľvek škodu a náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku toho, že vyhovie Vašej žiadosti o stiahnutie alebo obmedzenie obsahu;
   5. nepredložíte písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že máte oprávnenie zastupovať vlastníka alebo oprávneného držiteľa práv k takémuto obsahu.
  6. Žiadosti o odstránenie obsahu zasielajte na adresu našej spoločnosti alebo na emailovú adresu info@profistat.sk.
 4. Podmienky založenia a vedenia účtu
  1. Službu nie je možné používať bez založenia účtu. Na použitie Služby ako aj na využívanie všetkých funkcionalít Služby (napr. na vytváranie vlastných zostáv) sa potrebujete registrovať na Portáli a vytvoriť si užívateľský účet. Užívateľský účet si môžete vytvoriť registráciou účtu priamo na Portáli, prostredníctvom overovacej služby tretích strán (Google+, Facebook Connect) alebo objednaním prístupu do Služby.
  2. Všetky funkcionality Služby Vám budú sprístupnené až po vytvorení užívateľského účtu a zaplatení ceny za sprístupnenie Služby. Po vytvorení účtu Vám ale môže MC SUPPORT na určitý čas umožniť prístup k niektorým častiam Služby aj bez zakúpenia prístupu k Službe (skúšobná verzia Služby). Na takýto prístup nemáte žiaden nárok a doba, na ktorú Vám bude takýto prístup poskytnutý, závisí jedine od vôle MC SUPPORT.
  3. Ak si vytvoríte vlastný užívateľský účet na Portáli, tento bude zabezpečený Vami určeným heslom. Odporúčame použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k Vašej osobe alebo Vášmu účtu.
  4. Vytvorením užívateľského účtu súhlasíte s tým a budete zodpovedný:
   1. za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii a v súvislosti s užívaním Služby;
   2. za zachovávanie presnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých informácii;
   3. za vykonanie všetkých opatrení a zabezpečenie ochrany Vášho hesla a účtu.
  5. Pokiaľ ste v rámci zakúpeného prístupu oprávnený tretím osobám umožniť prístup do Služby prostredníctvom Vášho užívateľského účtu, zodpovedáte za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní Služby riadiť týmito Všeobecnými podmienkami používania. Porušenie týchto Všeobecných podmienok používania týmito osobami sa bude považovať za porušenie týchto Všeobecných podmienok používania Vami.
  6. Ak máte pocit alebo podozrenie, že bezpečnosť Vášho účtu bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu účtu bezodkladne prosím kontaktujte MC SUPPORT. MC SUPPORT nezodpovedá za škody, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Vášho účtu alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu účtu.
  7. Zaväzujete sa v celom rozsahu odškodniť (dávate týmto sľub odškodnenia) MC SUPPORT, jeho riaditeľov, zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že ste (i) na Portáli nahrali, stiahli, skopírovali alebo prenášali akékoľvek materiály a obsah, ktoré porušujú práva tretej osoby alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo (ii) porušili podmienky týchto Všeobecných podmienok používania.
  8. V prípade zrušenia alebo pozastavenia Služby v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania môže byť Váš užívateľský účet zablokovaný alebo zrušený a Vám môže byť zamedzený prístup k samotnému účtu, súborom a inému obsahu účtu. Pri zablokovaní alebo zrušení účtu nie je MC SUPPORT povinné odstrániť zo servera kópie súborov a iného obsahu účtu. MC SUPPORT nie je povinné po zrušení účtu sprístupniť Vám Vami pridaný obsah z účtu.
  9. V prípade porušenia týchto Všeobecných podmienok používania, predovšetkým v prípade ak budete bez zakúpenia príslušného prístupu do Služby umožňovať tretím osobám vstup do Služby alebo budete používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, je MC SUPPORT oprávnený zamedziť Vám prístup k Portálu a Službe. V prípade takéhoto zamedzenia prístupu k Portálu či Službe nemáte nárok na vrátenie uhradeného poplatku.
  10. Využívanie Služby môžete kedykoľvek ukončiť a prestať Službu používať. Ak si želáte svoj účet zrušiť alebo ho vymazať kontaktujte nás prosím na info@profistat.sk.
 5. Modifikácia Portálu a Služby
  1. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie Portálu a Služby alebo akejkoľvek ich časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Portálu a Služby.
  2. Nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči MC SUPPORT v súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania Portálu či Služby alebo akejkoľvek jej časti alebo v súvislosti s Vašim používaním Portálu alebo Služby a obsahom tam umiestneným.
 6. Zodpovednosť
  1. MC SUPPORT neposkytuje žiadne nasledovné záruky a vyhlásenia:
   1. Portál a Služba bude poskytovaná včas, bez prerušenia a bez chýb;
   2. Portál a Služba bude kompatibilná a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;
   3. chyby Portálu a Služby budú odstránené riadne a včas;
   4. MC SUPPORT nezodpovedá za vady Portálu a Služby a neposkytuje záruku za akosť Portálu a Služby (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Službe).
  2. MC SUPPORT Portál a Službu prevádzkuje a poskytuje v stave v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.
  3. MC SUPPORT nenesie žiadnu zodpovednosť za nepravdivosť, neaktuálnosť alebo nepresnosť údajov v Službe, ktorých zdrojom sú orgány verejnej moci alebo akékoľvek tretie osoby a nezodpovedá Vám ani za škodu, ktorá by Vám mohla v dôsledku riadenia sa týmito informáciami vzniknúť.
  4. MC SUPPORT nezodpovedá za Vašu interakciu, komunikáciu, podania, obchody a transakcie vykonané s akýmikoľvek tretími osobami na základe informácii, ktoré ste získali zo Služby. Akékoľvek takéto vzťahy medzi Vami a tretími stranami vznikajú a sú uzatvárané výlučne medzi Vami a takýmito osobami.
  5. Ako užívateľ Portálu ste povinný zabezpečiť a zodpovedáte za izolovanie Portálu, prijímanie protikontaminačných softvérových opatrení a iných krokov, ktoré zabezpečia, že kontaminovaný alebo infikovaný Portál nepoškodí iný softvér, informačné systémy a v nich obsiahnuté informácie a Vaše dáta alebo dáta tretej osoby.
  6. MC SUPPORT, jeho riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania Služby, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Služby, nemožnosti užívať Službu, zmeny alebo zablokovania Služby a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.
  7. Zodpovednosť za kvalitu služieb a produktov vytvorených s využitím Služby a s ich správnosťou, primeranosťou, úplnosťou, presnosťou, platnosťou a kvalitou alebo správnosťou iných informácií nesiete výlučne Vy.
  8. MC SUPPORT nenesie zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky Služby, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.
  9. Pokiaľ je Vám na Službu poskytovaná určitá záruka podľa príslušnej jurisdikcie v takom prípade Vám poskytujeme výlučne záruku v tomto rozsahu a v ostatnom rozsahu záruku vylučujeme.
  10. V akomkoľvek prípade MC SUPPORT zodpovedá za akékoľvek nároky podľa týchto Všeobecných podmienok používania, alebo podľa predpokladaných záruk len do výšky uhradeného a nespotrebovaného poplatku za používanie Služby.
 7. Záverečné ustanovenia
  1. MC SUPPORT je oprávnené kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto Všeobecných podmienok používania na akúkoľvek inú osobu. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Všeobecných podmienok používania na tretiu osobu bez súhlasu MC SUPPORT.
  2. Tieto Všeobecných podmienok používania obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a MC SUPPORT ohľadom používania Portálu a Služby a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a MC SUPPORT ohľadom používania Portálu a Služby.
  3. Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Všeobecných podmienok používania zo strany MC SUPPORT neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a MC SUPPORT je oprávnené kedykoľvek takéto právo alebo nárok uplatniť.
  4. Ak by niektoré ustanovenia týchto Všeobecných podmienok používania a zmluvy uzatvorenej medzi Vami a MC SUPPORT mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Všeobecných podmienok používania. Namiesto neplatných ustanovení Všeobecných podmienok používania sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.
  5. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Bez ohľadu na vyššie uvedené MC SUPPORT je oprávnené akékoľvek správy a informácie doručovať užívateľom aj prostredníctvom Služby (napr. do schránky účtu, prostredníctvom notifikácií a podobne) a takáto správa alebo informácia sa považuje za doručenú momentom jej preukázateľného umiestnenia do schránky účtu alebo zobrazenia užívateľovi.
  6. Na základe týchto Všeobecných podmienok používania vzniká medzi Vami a MC SUPPORT zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Všeobecných podmienok používania alebo používania Služby či súvisiace s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo Službou budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj MC SUPPORT súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.
  7. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese info@profistat.sk.
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.