Žiadosti

Žiadosti o finančný príspevok prijaté v programovom období 2014-2020 (bez PRV).
Search Reset filter
Názov žiadosti Kód žiadosti Žiadateľ Stav žiadosti Dátum registrácie Dátum schválenia/neschválenia Kód výzvy Operačný program
Organizačno-technické zabezpečenie informačného seminára pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020 NFP303070M201 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 761,00 € schválené OPRH-TP-A4-2016-03 OP RH
Akceptácia a nediskriminácia zdravotne postihnutých občanov v oblasti ich sociálnej inklúzie NFP312040N950 Chuť ŽIŤ 1 249,95 € zamietnuté OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 OP LZ
Zasadnutia Monitorovacích výborov OP TP NFP301010Q253 Úrad vlády Slovenskej republiky 1 684,00 € schválené OPTP-P01-SC3-2016-3 OP TP
Informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020 NFP303070R184 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 964,98 € schválené OPRH-TP-A4-2016-03 OP RH
Catering - zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020 NFP303070J417 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 329,92 € schválené OPRH-TP-A1-2016-01 OP RH
WiFi pre mesto Vysoké Tatry NFP311070V004 Mesto Vysoké Tatry 2 850,00 € schválené OPII-2018/7/1-DOP OPII
WiFi pre mesto Vysoké Tatry NFP311070S725 Mesto Vysoké Tatry 2 850,00 € zamietnuté OPII-2018/7/1-DOP OPII
Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v obci Chocholná-Velčice NFP302010Y266 Obec Chocholná-Velčice 2 889,17 € zamietnuté IROP-PO1-SC121-2019-48 OP IROP
Materiálno-technické zabezpečenie zamestnancov Koordinátora EIA 2 NFP301020AZW3 3 740,00 € schválené OPTP-PO2-SC1-2018-18 OP TP
Wifi pre Teba aj v meste Turzovka NFP311070W870 Mesto Turzovka 4 104,00 € schválené OPII-2018/7/1-DOP OPII
Pracovné stretnutia GHP NFP301010Q629 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 234,73 € schválené OPTP-P01-SC3-2016-3 OP TP
Wifi pre Teba v meste Lučenec NFP311070T138 Mesto Lučenec 4 275,00 € schválené OPII-2018/7/1-DOP OPII
Wifi pre Teba NFP311070AIZ9 Obec Jalšovík 4 275,00 € schválené OPII-2018/7/1-DOP OPII
Poznej Baťův kanál! NFP304020D131 Rozvojová agentura zlínského kraje 4 461,74 € ostatné INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 IRR SK CZ
Trhové vyhliadky produkcie akvakultúry v podmienkach SR NFP303070L282 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 500,00 € schválené OPRH-TP-A6-2017-01 OP RH
WiFi pre Teba v obci Prietržka NFP311070U650 Obec Prietržka 4 743,50 € schválené OPII-2018/7/1-DOP OPII
Wifi pre Teba v obci Prietržka NFP311070T077 Obec Prietržka 4 743,50 € zamietnuté OPII-2018/7/1-DOP OPII
Materiálno-technické zabezpečenie a služobné cesty zamestnancov následných činností koordinátora HP MRK NFP301020N633 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 929,30 € schválené OPTP-PO2-SC1-2016-10 OP TP
Energetický audit a príprava projektovej dokumentácie k projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Brutovce" NFP310040Y784 Obec Brutovce 5 035,00 € zamietnuté OPKZP-PO4-SC441-2019-53 OP KZP
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza NFP310040AQF1 5 092,02 € schválené OPKZP-PO4-SC441-2019-53 OP KZP
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.