Fondy na Slovensku jednoducho a transparentne

Konsolidované dáta o dotáciách, pokročilé analytické nástroje, vizualizácie, reporting a riadenie rizík.


Viac

Profistat?

Profistat je inovatívny systémový softvérový nástroj, ktorý poskytuje analytické údaje a informácie potrebné na riadenie rizík spojených s implementáciou projektov financovaných z eurofondov a niektorých iných dotačných a fondových nástrojov. Systém poskytuje klientom relevantné analytické údaje, ktoré sú prehľadne spracované a umožňujú im kreovať̌ vlastné prehľady a zostavy podľa zvolených kritérií. Hlavnou cieľom profistatu je podpora implementácie projektov financovaných z uvedených zdrojov a zvýšenie ich transparentnosti.

Prehrať video

Hlavné funkcie

Profistat umožňuje prezerať základné zostavy s najzaujímavejšími indikátormi o využívaní finančných prostriedkov. Umožňuje sledovanie úrovne schválených, zazmluvnených, čerpaných, prípadne aj vymáhaných a vrátených finančných prostriedkov. Dostupné sú aj informácie o zostávajúcich nevyčerpaných sumách a plnení ročných záväzkov. Profistat poskytuje údaje o počtoch a stavoch základných entít ako sú programy, výzvy, žiadosti, projekty a subjekty. K dispozícii sú aj dáta o trvaní vybraných administratívnych procesov zo strany riadiacich orgánov. Všetky disponibilné údaje je možné filtrovať a rozdeľovať na operačné programy, prioritné osi, výzvy, žiadosti, projekty a subjekty. Takisto je možné vytvárať vlastné zostavy, pre ktoré je možné vybrať si z viac ako 100 predpripravených grafov a tabuliek s údajmi. Pre pokročilých používateľov je pripravená možnosť vytvoriť si vlastné vizualizácie z 20 rôznych indikátorov a desiatok filtrov, ktoré je možné zobraziť pomocou 4 typov grafov (tzv. dashboardy a widgety). Profistat ďalej umožňuje analýzu a riadenie rizík spojených s implementáciou verejných finančných prostriedkov.

Funkcia Basic

Táto funkcia umožňuje prezerať základné zostavy s najzaujímavejšími indikátormi o využívaní finančných prostriedkov, ktoré sú založené na denne aktualizovaných dátach z verejne dostupných zdrojov a registrov. Kombinácia získaných dostupných dát z verejných zdrojov a identifikácia súvislostí poskytuje možnosť získavať ucelené ale aj čiastkové pohľady na jednotlivé programy, zostavy ap. Sumárne prehľady projektov, žiadostí, výziev, subjektov a programov. Sumárne informácie o čerpaní fondov. Mapu počtu žiadostí a schválených príspevkov.

Táto funkcia umožňuje prezerať základné zostavy s najzaujímavejšími indikátormi o využívaní finančných prostriedkov, ktoré sú založené na denne aktualizovaných dátach z verejne dostupných zdrojov a registrov. Kombinácia získaných dostupných dát z verejných zdrojov a identifikácia súvislostí poskytuje možnosť získavať ucelené ale aj čiastkové pohľady na jednotlivé programy, zostavy ap. Sumárne prehľady projektov, žiadostí, výziev, subjektov a programov. Sumárne informácie o čerpaní fondov. Mapu počtu žiadostí a schválených príspevkov.

Funkcia Advanced

Možnosť ukladania vlastných zostáv a zoznamov pre dáta ITMS2014+. Interaktívne prezentovanie dát v tabuľkovom, grafickom aj mapovom zobrazení. Nástroj na vytváranie vlastných widgetov. Vytváranie špecifických dátových zostáv podľa požiadaviek. Možnosť filtrovania rebríčkov. Vlastné obrazovky s prehľadným grafickým zobrazením dát. Vyhodnocovanie programov a projektov prostredníctvom finančných a fyzických indikátorov a harmonogramov.

Funkcia Expert

Táto funkcia umožňuje automatickú identifikáciu rizík, analýzu a riadenie rizík. Filtrovanie rizík podľa druhu, váhy, pravdepodobnosti, dátumu vytvorenia a hodnoty rizika.

Pricing and plans


See the features

Features

BASIC ADVANCED EXPERT
Prístup do databáz
Rebríčky
Sumárne informácie o čerpaní fondov
Mapa počtu žiadostí a schválených príspevkov
Filtrovanie v databázach a rebríčkoch
Vlastné obrazovky s prehľadným grafickým zobrazením dát
Preberanie widgetov do vlastných prehľadov
Možnosť filtrovania rebríčkov
Export zobrazených dát do excelu
Vytváranie vlastných špecifických dátových zostáv podľa požiadaviek
Automatická identifikácia rizík
Analýzu a riadenie rizík
Filtrovanie rizík podľa druhu, váhy, pravdepodobnosti, dátumu vytvorenia a hodnoty rizika

BASIC

Prístup do databáz

Rebríčky

Sumárne informácie o čerpaní fondov

Mapa počtu žiadostí a schválených príspevkov

ADVANCED

Filtrovanie v databázach a rebríčkoch

Vlastné obrazovky s prehľadným grafickým zobrazením dát

Preberanie widgetov do vlastných prehľadov

Možnosť filtrovania rebríčkov

Export zobrazených dát do excelu

Vytváranie vlastných špecifických dátových zostáv podľa požiadaviek

EXPERT

Automatická identifikácia rizík

Analýzu a riadenie rizík

Filtrovanie rizík podľa druhu, váhy, pravdepodobnosti, dátumu vytvorenia a hodnoty rizika

GO AHEAD!

Ak ste analytickí pracovníci poskytovateľov finančných prostriedkov, prijímateľov príspevkov na realizáciu projektov, spoločnosti zabezpečujúce externý manažment viacerých projektov, analytické a konzultačné spoločnosti zaoberajúce sa implementáciou a využívaním verejných finančných prostriedkov, mimovládne organizácie zaoberajúce sa transparentnosťou a bojom proti korupcii, politici, študenti, žurnalisti, ale aj laická verejnosť tak ste na správnej adrese.

Kontakt

Aplikáciu vyvíja

MC support s.r.o.
Šafárikova 2836/3,
917 08 Trnava

info@profistat.sk