Základné zostavy

Základné informácie o dosiahnutom pokroku v implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 (bez PRV)

Aktuálne využitie prostriedkov 2014 - 2020

122.57

Schválené

86.87

Zazmluvnené

52.46

Čerpané

Využitie zdrojov EÚ podľa programov v EUR

Priemerné trvanie vybraných procesov podľa programov v dňoch

Počty žiadostí o NFP a projektov v členení podľa programov a stavov

Plnenie ročných záväzkov EÚ v EUR

Čerpanie zdrojov EÚ v EUR podľa zamerania projektov v programoch