Register rizík

Zoznam automaticky generovaných rizík systémom
Search Reset filter
Riziko
Váha Pravdepodobnosť Dátum vytvorenia Hodnota rizika Projekt
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 503151.33 Regionálne centrum vzdelávania pri SOŠ Veľký Krtíš
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 183173.97 Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 304493.81 Vidiecka mládež v regióne
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 53423.53 Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Rudňany
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 85103.46 Znižovanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Súľov - Hradná.
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 113332.72 Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 74107.18 KOMUNITNÉ CENTRUM TISOVEC
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 58438.3 Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Kyjov
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 735338.48 Cyklotrasa Družstevná - Radlinského Malacky
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 5024676.48 Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu – opcia
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 257793.72 Zriadenie komunitného centra v obci Turňa nad Bodvou
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 115624.92 PRESTAVBA EXISTUJÚCEHO OBJEKTU NA KOMUNITNÉ CENTRUM V NACINEJ VSI
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 153582.59 Základná škola M. R. Štefánika 2007, Čadca - zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice, odborných učební chémie, polytechniky a IKT
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 64412.97 Modernizácia a vybavenie odborných učební základnej školy
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 78658.68 Nové učebne pre ZŠ Kecerovce
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 80629.37 Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 152044.2 Modernizácia učební pre ZŠ Stropkov
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 161996.06 Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební rôzneho druhu v základnej škole M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 3461416.8 Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT/Bildungskooperationen in der Grenzregion SK-AT
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 149502.9 Inovatívne jazykové vzdelávanie "Lemon" ako brána medzinárodnej angažovanosti a perspektívneho uplatnenia mladých ľudí
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.