Register rizík

Zoznam automaticky generovaných rizík systémom
Search Reset filter
Riziko
Váha Pravdepodobnosť Dátum vytvorenia Hodnota rizika Projekt
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 7035314.75 Zvýšenie produktivity a efektívnosti Nemocnice Poprad, a.s. prostredníctvom rekonštrukcie, prístavby, materiálno - technického zabezpečenia, dodávky zdravotníckej techniky, zariadení, vybavenia a modernizácie IKT infraštruktúry
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 81652.37 Miestna občianska poriadková služba v obci Spišská Teplica
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 60 184574.34 Rozšírenie kapacity ČOV Lozorno
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 40826.19 Zriadenie občianskej poriadkovej služby v obci Košická Polianka
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 90 554187.4 Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd v roku 2015
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 58611.6 Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na ZŠ M. Tompu
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 90 222395.64 Zberný dvor Podolie
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 163304.75 Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Turni nad Bodvou
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 90 1.979216266E7 Digitálne učivo na dosah – 2. fáza
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 204120.0 Pomoc pri tvorbe základu úspešného života
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 187786.07 Rozšírenie kapacít MŠ Kopčany
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 29305.8 Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole v obci Čamovce
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 60 2.7E7 Úspešne na trhu práce
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 60 2.7E7 Cesta z kruhu nezamestnanosti
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 60 2210542.17 Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - odkanalizovanie
Riziko neudržania výstupov a výsledkov projektu z dôvodu ekonomických a/alebo právnych dôvodov 90 90 1.309440957E7 Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary
Riziko neudržania výstupov a výsledkov projektu z dôvodu ekonomických a/alebo právnych dôvodov 90 90 2.97676377E7 DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave - opcia na 15 ks jednosmerných električiek
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 111682.8 Zabezpečenie a podpora vzdelávacieho procesu so špeciálnym dôrazom pre žiakov so ŠVVP
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 122478.56 Občianska poriadková služba v obci Huncovce
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 90 8048132.52 Informačný systém Obchodného registra SR
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.