Register rizík

Zoznam automaticky generovaných rizík systémom
Search Reset filter
Riziko
Váha Dátum vytvorenia Hodnota rizika Projekt
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 109318.63 Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Oslany, Oslany, p.č. 1419/2
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 86552.28 Komunitné centrum v Zemplínskej Teplici
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 60727.57 Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 9424.81 Podpora plnenia úloh ÚVO prostredníctvom zabezpečenia odborných stanovísk a znaleckých posudkov
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 355119.38 Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ v Myjave
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 41888.41 Samozamestnanie mladých Spiša
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 221859.0 Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 187443.75 Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malinovského
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 144693.6 Zníženie energetickej náročnosti budovy Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 241086.32 Obnova Materskej školy - Beluša
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 2257718.0 Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 250166.03 Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy v Jelke
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 136371.54 Svidník - MŠ na Ul. generála Svobodu – zateplenie
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 1574694.66 Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata, zlepšenie mobility v okrese Prešov
Riziko oneskorenia projektov v súvislosti s procesom VO 90 30 69420.78 Komunitné centrum v Lučivnej
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 795395.2 Operatívny záchranný modul
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 2.549551511E7 Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 168351.29 Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník - Drienové
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 198119.98 Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Lednické Rovne
Riziko oneskorenia projektov z dôvodu zmien projektovej dokumentácie 90 30 23428.18 Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok a dobudovanie systému na odvoz komunálneho odpadu v obci Čirč
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.