Programy

Programy implementované v rámci európskych fondov v skrátenom programovom období 2004-2006
Search Reset filter
Názov programu Oblasť Podoblasť Fond Počet žiadostí o NFP Počet zazmluvnených projektov Zazmluvnený príspevok - EÚ+ŠR Čerpaný príspevok - EÚ Čerpaný príspevok - ŠR Čerpaný príspevok - EÚ+ŠR
Sektorový operačný program Priemysel a služby 11.1 Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu 11.1.1 Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb EFRR 1003 299 61 684 805,97 € 29 260 001,75 € 25 080 001,64 € 54 340 003,39 €
Sektorový operačný program Priemysel a služby 11.1 Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu 11.1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry EFRR 97 37 81 941 397,55 € 43 897 643,73 € 18 779 594,31 € 62 677 238,04 €
Sektorový operačný program Priemysel a služby 11.1 Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu 11.1.3 Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu EFRR 93 59 6 904 332,60 € 1 744 078,14 € 1 494 924,14 € 3 239 002,28 €
Sektorový operačný program Priemysel a služby 11.1 Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu 11.1.4 Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie EFRR 67 50 27 709 531,84 € 12 198 117,73 € 10 455 529,52 € 22 653 647,26 €
Sektorový operačný program Priemysel a služby 11.1 Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu 11.1.5 Rozvoj zahraničnej spolupráce a imidžu SR EFRR 119 55 2 945 456,73 € 1 264 673,97 € 1 084 006,37 € 2 348 680,34 €
Sektorový operačný program Priemysel a služby 11.2 Rozvoj cestovného ruchu 11.2.1 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu EFRR 162 41 52 575 931,98 € 42 304 867,70 € 11 281 298,05 € 53 586 165,76 €
Sektorový operačný program Priemysel a služby 11.2 Rozvoj cestovného ruchu 11.2.2 Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu EFRR 337 44 44 406 088,82 € 23 581 362,13 € 20 212 596,17 € 43 793 958,30 €
Sektorový operačný program Priemysel a služby 11.2 Rozvoj cestovného ruchu 11.2.3 Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného systému EFRR 10 8 24 754 506,27 € 19 127 495,57 € 6 375 831,98 € 25 503 327,54 €
Sektorový operačný program Ľudské zdroje 12.1 Rozvoj aktívnej politiky trhu práce 12.1.1 Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti a rozvoj aktivačných pr ESF 7 5 129 541 497,87 € 102 487 584,25 € 25 621 896,10 € 128 109 480,35 €
Sektorový operačný program Ľudské zdroje 12.1 Rozvoj aktívnej politiky trhu práce 12.1.2 Uľahčenie vstupu a návratu uchádzačov o zamestnanie na trh práce s osobitným dôrazom ESF 3 3 108 193 032,23 € 81 137 378,53 € 27 045 792,88 € 108 183 171,41 €
Sektorový operačný program Ľudské zdroje 12.1 Rozvoj aktívnej politiky trhu práce 12.1.3 Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich možnosti ESF 467 126 74 632 008,11 € 53 801 275,12 € 13 340 711,42 € 67 141 986,55 €
Sektorový operačný program Ľudské zdroje 12.2 Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce 12.2.1 Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením - MPSVR SR ESF 730 107 22 311 193,73 € 16 931 136,40 € 4 043 269,23 € 20 974 405,64 €
Sektorový operačný program Ľudské zdroje 12.2 Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce 12.2.2 Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie pra ESF 220 73 9 231 316,00 € 5 411 397,16 € 1 766 738,55 € 7 178 135,71 €
Sektorový operačný program Ľudské zdroje 12.3 Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce 12.3.1 Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti založenej na ved ESF 487 217 35 111 399,84 € 17 489 125,88 € 5 178 282,00 € 22 667 407,88 €
Sektorový operačný program Ľudské zdroje 12.3 Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce 12.3.2 Zvýšenie rozsahu a kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na zvýšenie kvalifikačnéh ESF 1397 397 83 881 036,46 € 45 474 404,92 € 14 721 444,21 € 60 195 849,13 €
Sektorový operačný program Ľudské zdroje 12.3 Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce 12.3.3 Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien kvalifika ESF 154 93 14 579 051,28 € 8 967 786,96 € 2 081 359,91 € 11 049 146,87 €
Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 13.1 Podpora produktívneho poľnohospodárstva 13.1.1 Investície do poľnohospodárskych podnikov EPUZF 1926 960 164 138 034,85 € 101 144 342,83 € 53 580 069,93 € 154 724 412,76 €
Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 13.1 Podpora produktívneho poľnohospodárstva 13.1.2 Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov EPUZF 370 190 85 569 313,25 € 53 340 460,27 € 22 860 197,38 € 76 200 657,65 €
Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 13.2 Podpora trvalo udržateľného rozvoja vidieka 13.2.1 Trvalo udržateľné lesné hospodárstvo a rozvoj lesníctva EPUZF;FNUR 238 150 15 956 471,41 € 10 845 334,62 € 3 471 957,67 € 14 317 292,29 €
Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 13.2 Podpora trvalo udržateľného rozvoja vidieka 13.2.2 Rybné hospodárstvo (financované cez FIFG) EPUZF;FNUR 31 23 3 339 783,84 € 2 175 398,71 € 932 313,74 € 3 107 712,44 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.