Projekty

Projekty v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2004-2009
Search Reset filter
Názov projektu Čerpaný príspevok - EÚ Podpis zmluvy Začiatok realizácie Koniec realizácie Miesto realizácie Prioritná oblasť Názov prijímateľa IČO prijímateľa
Aplikácia geografického IS na podporu aktivít integrovaného    záchranného systému zamerané na znižovanie následkov ekologických havárií 757 228,21 € NUTS3 Bratislavský kraj IP Zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866
Bezpečnosť dodávky pitnej vody 306 862,35 € NUTS3 Bratislavský kraj IP Ochrana životného prostredia Výskumný ústav vodného hospodárstva 00156850
Biotechnologické a naturálne produkty pre zdravie ošípaných - kvalitné a bezpečné potraviny 485 228,82 € NUTS3 Košický kraj IP Výskum Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 00397474
Blokový grant na rekonštrukciu verejného osvetlenia 3 378 160,86 € NUTS1 Slovenská republika Blokový grant na rekonštrukciu verejného osvetlenia Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801
Blokový grant pre výskum 921 488,94 € NUTS3 Bratislavský kraj Blokový grant pre výskum Slovenská akadémia vied 00037869
Budovanie kapacít v samospráve a treťom sektore prostredníctvom inovatívneho vzdelávania 514 571,49 € NUTS3 Žilinský kraj IP Rozvoj ľudských zdrojov Agentúra EUROFORMES n.o. [zrušená] 37905741
Centrum neformálneho vzdelávania 273 052,59 € NUTS3 Banskobystrický kraj IP Rozvoj ľudských zdrojov Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári - Regionálna rozvojová agentúra 37890778
Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov 687 866,82 € NUTS3 Bratislavský kraj IP Výskum Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687
Čisté srdce, Záhorácke centrum záujmových aktivít 394 487,54 € NUTS3 Bratislavský kraj IP Rozvoj ľudských zdrojov Obec Veľké Leváre 00310115
Divé maky – šanca pre rómske talenty z celého Slovenska 590 803,70 € NUTS3 Bratislavský kraj IP Rozvoj ľudských zdrojov PRO DONUM 31818960
Dobré spravovanie na regionálnej úrovni v oblasti regionálneho rozvoja na Slovensku – GOVERNANCE 286 859,30 € NUTS3 Košický kraj IP Regionálna politika a cezhraničné aktivity Karpatský Rozvojový inštitút 35564229
Drahuškovo – komunitné centrum Krajné – integrované vzdelávanie a práca pre osoby s autizmom a mládež s osobitnými potrebami 1 673 142,69 € NUTS3 Trnavský kraj IP Rozvoj ľudských zdrojov Drahuška a my... 30801168
EMVO - podpora TUR 2 547 569,01 € NUTS1 Slovenská republika Blokový grant pre trvalo udržateľný rozvoj Nadácia EKOPOLIS 00631736
Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK 765 813,64 € NUTS3 Nitriansky kraj IP Trvalo udržateľný rozvoj Nitriansky samosprávny kraj 37861298
Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania 2 442 512,48 € NUTS1 Slovenská republika Fond na podporu spolupráce medzi školami/štipendiá SAIA, n.o 31821596
Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku 1 984 664,54 € NUTS1 Slovenská republika Blokový grant pre sociálne záležitosti SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien 31816398
Futbalové centru pre mimoškolské aktivity detí a mládeže 788 088,49 € NUTS3 Bratislavský kraj IP Rozvoj ľudských zdrojov Športový klub SFM Senec 35605561
Generálne opravy šindľových krytín na objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny 400 436,43 € NUTS3 Bratislavský kraj IP Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva Slovenské národné múzeum 00164721
Handlovský program podpory vzdelávania a zamestnania 463 391,08 € NUTS3 Trenčiansky kraj IP Rozvoj ľudských zdrojov Help, n.o. "v likvidácii" 36119881
Implementácia obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy v energetickom hospodárstve obce Rohožník 1 056 152,94 € NUTS3 Bratislavský kraj IP Trvalo udržateľný rozvoj Obec Rohožník 00309923
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.