Výzvy

Výzvy a vyzvania na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 (bez PRV).
Search Reset filter
Názov Kód Stav
Typ
Druh
Dátum zmeny stavu
Technická asistencia
10. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov OPKZP-PO1-SC111-2016-10 Uzavretá Otvorená Výzva
11. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov OPKZP-PO1-SC111-2016-11 Uzavretá Otvorená Výzva
12. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve OPKZP-PO1-SC111-2016-12 Uzavretá Otvorená Výzva
13. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu OPKZP-PO1-SC131-2016-13 Vyhlásená Otvorená Výzva
14. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne OPKZP-PO1-SC141-2016-14 Uzavretá Uzavretá Výzva
15. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov OPKZP-PO1-SC111-2016-15 Vyhlásená Otvorená Výzva
16. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov OPKZP-PO1-SC111-2016-16 Vyhlásená Otvorená Výzva
17. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov OPKZP-PO1-SC123-2017-17 Vyhlásená Otvorená Výzva
18. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov OPKZP-PO2-SC211-2017-18 Vyhlásená Otvorená Výzva
19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov OPKZP-PO4-SC431-2017-19 Uzavretá Otvorená Výzva
1. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na kanalizácie, ČOV a vodovody OPKZP-PO1-SC121/122-2015 Uzavretá Otvorená Výzva
20. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla OPKZP-PO4-SC451-2017-20 Uzavretá Otvorená Výzva
21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok OPKZP-PO2-SC211-2017-21 Vyhlásená Otvorená Výzva
22. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti OPKZP-PO1-SC131-2017-22 Vyhlásená Otvorená Výzva
23. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov OPKZP-PO1-SC111-2017-23 Uzavretá Otvorená Výzva
24. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy OPKZP-PO3-SC311-2017-24 Uzavretá Otvorená Výzva
25. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia OPKZP-PO1-SC141-2017-25 Vyhlásená Otvorená Výzva
26. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 - vypracovanie dokumentov starostlivosti OPKZP-PO1-SC131-2017-26 Vyhlásená Otvorená Výzva
27. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov OPKZP-PO3-SC311-2017-27 Uzavretá Otvorená Výzva
28. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na informačné aktivity OPKZP-PO1-Info-2017-28 Vyhlásená Otvorená Výzva
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.