Programy

Programy implementované v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007-2013 (bez PRV).
Search Reset filter
Názov programu Kód programu CCI kód Alokácia EÚ Čerpanie EÚ Riadiaci orgán
Operačný program Informatizácia spoločnosti 2110002 2007SK161PO001 843 595 405,00 € 817 502 567,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky
Regionálny operačný program 2210002 2007SK161PO003 1 554 503 927,00 € 1 481 955 274,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Operačný program Doprava 2310000 2007SK161PO004 3 160 154 595,00 € 3 160 205 596,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Operačný program Životné prostredie 2410000 2007SK161PO002 1 820 000 000,00 € 1 741 873 773,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Operačný program Technická pomoc 2220002 2007SK161PO007 97 601 421,00 € 89 537 139,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky
Operačný program Vzdelávanie 2610003 2007SK05UPO001 542 728 760,00 € 501 952 264,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Operačný program Zdravotníctvo 2810002 2007SK161PO005 250 000 000,00 € 218 630 436,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Operačný program Výskum a vývoj 2620002 2007SK16UPO001 1 209 415 373,00 € 1 182 678 275,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Operačný program Bratislavský kraj 2230002 2007SK162PO001 95 207 607,00 € 93 621 988,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013 2240002 2007CB163PO030 92 740 141,00 € 84 751 021,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 2710003 2007SK05UPO002 941 301 578,00 € 908 461 288,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 2270002 2007CB163PO068 176 496 479,00 € 0,00 €
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 2260002 2007CB163PO012 154 988 723,00 € 0,00 €
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 2250002 2007CB163PO003 59 906 355,00 € 0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Program cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013 2280002 - 68 638 283,00 € 0,00 €
Operačný program Stredná Európa - 2007CB163PO061 246 011 074,00 € 0,00 €
Operačný program INTERACT II - 29 306 707,00 € 28 736 447,00 € Bratislavský samosprávny kraj
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2510002 2007SK161PO006 968 250 000,00 € 949 987 837,00 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Operačný program Rybné hospodárstvo 2007 - 2013 2910004 2007SK14FPO001 12 868 797,00 € 10 375 064,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.